در حال حاضر بنیاد در اطعام و تامین مایحتاج ضروری مردم غزه

تمرکز دارد و در سایر نقاط فعالیتی ندارد

برای انفاق و کمک به مردم غزه به گزینه فلسطین مراجعه فرمایید