آرشیو دسته ها برای تکیه شماره 1

گزارش تصویری 110 (فیلم) “تکیه شماره 1” جنوب غزه

گزارش تصویری 110 (فیلم) “تکیه شماره 1” جنوب غزه

  جزئیات حساب‌ها http://khadijakubra.com/pay پرداخت مستقیم انقاق و کمک برای اطعام و مایحتاج ضروری مردم غزه  
گزارش تصویری 85 (فیلم) “تکیه شماره 1” جنوب غزه

گزارش تصویری 85 (فیلم) “تکیه شماره 1” جنوب غزه

جزئیات حساب‌ها http://khadijakubra.com/pay پرداخت مستقیم انقاق و کمک برای اطعام و مایحتاج ضروری مردم غزه  
گزارش تصویری 84 (عکس) “تکیه شماره 1” جنوب غزه

گزارش تصویری 84 (عکس) “تکیه شماره 1” جنوب غزه

جزئیات حساب‌ها http://khadijakubra.com/pay پرداخت مستقیم انقاق و کمک برای اطعام و مایحتاج ضروری مردم غزه  
گزارش تصویری 83 (فیلم) “تکیه شماره 1” جنوب غزه

گزارش تصویری 83 (فیلم) “تکیه شماره 1” جنوب غزه

جزئیات حساب‌ها http://khadijakubra.com/pay پرداخت مستقیم انقاق و کمک برای اطعام و مایحتاج ضروری مردم غزه  
گزارش تصویری 82 (فیلم) “تکیه شماره 1” جنوب غزه

گزارش تصویری 82 (فیلم) “تکیه شماره 1” جنوب غزه

جزئیات حساب‌ها http://khadijakubra.com/pay پرداخت مستقیم انقاق و کمک برای اطعام و مایحتاج ضروری مردم غزه