گزارش تصویری 110 (فیلم) “تکیه شماره 1” جنوب غزه

گزارش تصویری 110 (فیلم) “تکیه شماره 1” جنوب غزه

  جزئیات حساب‌ها http://khadijakubra.com/pay پرداخت مستقیم انقاق و کمک برای اطعام و مایحتاج ضروری مردم غزه  
گزارش تصویری 109 (فیلم) “تکیه شماره 5” غزه وسطی

گزارش تصویری 109 (فیلم) “تکیه شماره 5” غزه وسطی

جزئیات حساب‌ها http://khadijakubra.com/pay پرداخت مستقیم انقاق و کمک برای اطعام و مایحتاج ضروری مردم غزه  
گزارش تصویری 108 (فیلم) “تکیه شماره 5” غزه وسطی

گزارش تصویری 108 (فیلم) “تکیه شماره 5” غزه وسطی

جزئیات حساب‌ها http://khadijakubra.com/pay پرداخت مستقیم انقاق و کمک برای اطعام و مایحتاج ضروری مردم غزه  
گزارش تصویری 107 (فیلم) “تکیه شماره 3” شمال غزه

گزارش تصویری 107 (فیلم) “تکیه شماره 3” شمال غزه

جزئیات حساب‌ها http://khadijakubra.com/pay پرداخت مستقیم انقاق و کمک برای اطعام و مایحتاج ضروری مردم غزه  
گزارش تصویری 106 (عکس) “تکیه شماره 3” شمال غزه

گزارش تصویری 106 (عکس) “تکیه شماره 3” شمال غزه

جزئیات حساب‌ها http://khadijakubra.com/pay پرداخت مستقیم انقاق و کمک برای اطعام و مایحتاج ضروری مردم غزه