آرشیو دسته ها برای بدون دسته بندی

گزارش تصویری 105 (فیلم) “اصلاح موی سر”

گزارش تصویری 105 (فیلم) “اصلاح موی سر”

جزئیات حساب‌ها http://khadijakubra.com/pay پرداخت مستقیم انقاق و کمک برای اطعام و مایحتاج ضروری مردم غزه  
گزارش تصویری 101 (فیلم) “توزیع آب آشامیدنی”

گزارش تصویری 101 (فیلم) “توزیع آب آشامیدنی”

جزئیات حساب‌ها http://khadijakubra.com/pay پرداخت مستقیم انقاق و کمک برای اطعام و مایحتاج ضروری مردم غزه  
گزارش تصویری 96 (فیلم) “تکیه شماره 8” غزه

گزارش تصویری 96 (فیلم) “تکیه شماره 8” غزه

جزئیات حساب‌ها http://khadijakubra.com/pay پرداخت مستقیم انقاق و کمک برای اطعام و مایحتاج ضروری مردم غزه  
گزارش تصویری 95 (عکس) “تکیه شماره 8” غزه

گزارش تصویری 95 (عکس) “تکیه شماره 8” غزه

جزئیات حساب‌ها http://khadijakubra.com/pay پرداخت مستقیم انقاق و کمک برای اطعام و مایحتاج ضروری مردم غزه  
گزارش تصویری 94 (عکس) “تکیه شماره 8” غزه

گزارش تصویری 94 (عکس) “تکیه شماره 8” غزه

جزئیات حساب‌ها http://khadijakubra.com/pay پرداخت مستقیم انقاق و کمک برای اطعام و مایحتاج ضروری مردم غزه