آرشیو دسته ها برای تکیه شماره 2

گزارش تصویری 104 (فیلم) “تکیه شماره 2” شمال غزه

گزارش تصویری 104 (فیلم) “تکیه شماره 2” شمال غزه

جزئیات حساب‌ها http://khadijakubra.com/pay پرداخت مستقیم انقاق و کمک برای اطعام و مایحتاج ضروری مردم غزه  
گزارش تصویری 92 (فیلم) “تکیه شماره 2” شمال غزه

گزارش تصویری 92 (فیلم) “تکیه شماره 2” شمال غزه

جزئیات حساب‌ها http://khadijakubra.com/pay پرداخت مستقیم انقاق و کمک برای اطعام و مایحتاج ضروری مردم غزه  
گزارش تصویری 91 (فیلم) “تکیه شماره 2” شمال غزه

گزارش تصویری 91 (فیلم) “تکیه شماره 2” شمال غزه

جزئیات حساب‌ها http://khadijakubra.com/pay پرداخت مستقیم انقاق و کمک برای اطعام و مایحتاج ضروری مردم غزه  
گزارش تصویری 90 (عکس) “تکیه شماره 2” شمال غزه

گزارش تصویری 90 (عکس) “تکیه شماره 2” شمال غزه

جزئیات حساب‌ها http://khadijakubra.com/pay پرداخت مستقیم انقاق و کمک برای اطعام و مایحتاج ضروری مردم غزه  
گزارش چهلم (عکس – فیلم) “تکیه شماره 2” شمال غزه

گزارش چهلم (عکس – فیلم) “تکیه شماره 2” شمال غزه

فعلا آخرين گزارش از تكيه شماره ٢ متاسفانه با محاصره ى بيمارستان شفاء تكيه ى شماره ٢ دو با يورش وحشيانه ى سگيونيست ها از دست رفت براى سلامتى خادمين تكيه و همه ى مجاهدان…