آرشیو دسته ها برای تکیه شماره 3

گزارش تصویری 107 (فیلم) “تکیه شماره 3” شمال غزه

گزارش تصویری 107 (فیلم) “تکیه شماره 3” شمال غزه

جزئیات حساب‌ها http://khadijakubra.com/pay پرداخت مستقیم انقاق و کمک برای اطعام و مایحتاج ضروری مردم غزه  
گزارش تصویری 106 (عکس) “تکیه شماره 3” شمال غزه

گزارش تصویری 106 (عکس) “تکیه شماره 3” شمال غزه

جزئیات حساب‌ها http://khadijakubra.com/pay پرداخت مستقیم انقاق و کمک برای اطعام و مایحتاج ضروری مردم غزه  
گزارش تصویری 103 (عکس) “تکیه شماره 3” شمال غزه

گزارش تصویری 103 (عکس) “تکیه شماره 3” شمال غزه

جزئیات حساب‌ها http://khadijakubra.com/pay پرداخت مستقیم انقاق و کمک برای اطعام و مایحتاج ضروری مردم غزه  
گزارش تصویری 102 (عکس) “تکیه شماره 3” شمال غزه

گزارش تصویری 102 (عکس) “تکیه شماره 3” شمال غزه

جزئیات حساب‌ها http://khadijakubra.com/pay پرداخت مستقیم انقاق و کمک برای اطعام و مایحتاج ضروری مردم غزه  
گزارش تصویری 100 (فیلم) “تکیه شماره 3” شمال غزه

گزارش تصویری 100 (فیلم) “تکیه شماره 3” شمال غزه

جزئیات حساب‌ها http://khadijakubra.com/pay پرداخت مستقیم انقاق و کمک برای اطعام و مایحتاج ضروری مردم غزه