آرشیو دسته ها برای تکیه شماره 4

گزارش تصویری 98 (فیلم) “تکیه شماره 4” شمال غزه

گزارش تصویری 98 (فیلم) “تکیه شماره 4” شمال غزه

جزئیات حساب‌ها http://khadijakubra.com/pay پرداخت مستقیم انقاق و کمک برای اطعام و مایحتاج ضروری مردم غزه  
گزارش تصویری 97 (عکس) “تکیه شماره 4” شمال غزه

گزارش تصویری 97 (عکس) “تکیه شماره 4” شمال غزه

جزئیات حساب‌ها http://khadijakubra.com/pay پرداخت مستقیم انقاق و کمک برای اطعام و مایحتاج ضروری مردم غزه  
گزارش تصویری 89 (عکس) “تکیه شماره 4” شمال غزه

گزارش تصویری 89 (عکس) “تکیه شماره 4” شمال غزه

جزئیات حساب‌ها http://khadijakubra.com/pay پرداخت مستقیم انقاق و کمک برای اطعام و مایحتاج ضروری مردم غزه  
گزارش تصویری 88 (فیلم) “تکیه شماره 4” شمال غزه

گزارش تصویری 88 (فیلم) “تکیه شماره 4” شمال غزه

جزئیات حساب‌ها http://khadijakubra.com/pay پرداخت مستقیم انقاق و کمک برای اطعام و مایحتاج ضروری مردم غزه  
گزارش تصویری 87 (فیلم) “تکیه شماره 4” شمال غزه

گزارش تصویری 87 (فیلم) “تکیه شماره 4” شمال غزه

جزئیات حساب‌ها http://khadijakubra.com/pay پرداخت مستقیم انقاق و کمک برای اطعام و مایحتاج ضروری مردم غزه