آرشیو دسته ها برای تکیه شماره 5

گزارش تصویری 109 (فیلم) “تکیه شماره 5” غزه وسطی

گزارش تصویری 109 (فیلم) “تکیه شماره 5” غزه وسطی

جزئیات حساب‌ها http://khadijakubra.com/pay پرداخت مستقیم انقاق و کمک برای اطعام و مایحتاج ضروری مردم غزه  
گزارش تصویری 108 (فیلم) “تکیه شماره 5” غزه وسطی

گزارش تصویری 108 (فیلم) “تکیه شماره 5” غزه وسطی

جزئیات حساب‌ها http://khadijakubra.com/pay پرداخت مستقیم انقاق و کمک برای اطعام و مایحتاج ضروری مردم غزه  
گزارش تصویری 78 (فیلم) “تکیه شماره 5” غزه وسطی

گزارش تصویری 78 (فیلم) “تکیه شماره 5” غزه وسطی

  جزئیات حساب‌ها http://khadijakubra.com/pay پرداخت مستقیم انقاق و کمک برای اطعام و مایحتاج ضروری مردم غزه  
گزارش تصویری 74 (عکس) “تکیه شماره 5” غزه وسطی

گزارش تصویری 74 (عکس) “تکیه شماره 5” غزه وسطی

  جزئیات حساب‌ها http://khadijakubra.com/pay پرداخت مستقیم انقاق و کمک برای اطعام و مایحتاج ضروری مردم غزه  
گزارش تصویری 67 (فیلم) “تکیه شماره 5” غزه وسطی

گزارش تصویری 67 (فیلم) “تکیه شماره 5” غزه وسطی

بأذن الله توسط بنیاد ام الیتامیٰ خدیجة الکبری از بيست بهمن ١٤٠٢ تا كنون، بدون وقفه، هر روز در ۵ تکیه در نقاط مختلف از جنوب تا شمالِ غزّه، غذای گرم طبخ و بین آوارگان…